Informații înscriere clasa pregătitoare

Stimaţi părinţi ,
Referitor la înscrierea copiilor dumneavoastră la clasa pregătitoare în anul şcolar 2022-2023 vă comunicăm următoarele:

1. Circumscripţia Şcolii Gimnaziale „Horea, Cloşca şi Crişan” Turda
STRĂZI ARONDATE BLOCURILE
AMURGULUI I 1, I 2, I 3
CALEA VICTORIEI A3, A4, A5, A6, A7, A8, D2, G2, G3, G4, S, L105,
D. ANGHEL , G. BACOVIA , G. CĂLINESCU, I. SLAVICI ,
I.L. CARAGIALE , L. BLAGA , L. REBREANU , M. PREDA ,
M. SADOVEANU , N. LABIŞ , O. GOGA , T. ARGHEZI
HAŢEGULUI Toate numerele
LIANELOR P1, P2, P3, F1, I4, D2, M
LOTUS B1, B3, TX1, TX2, C1, C2, C3, A1, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, F1, F2, B2, D2, C5, C6, C7, C18, C19, C20, R, B1*, A2, L2, F9
MACILOR R, S, P, O, B5, N, U, M1, M2, M3
NARCISELOR O, F7, F8, H1, H2, H3, H4, H5, C17, E2
NUFERILOR K2, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C15, C16, N1, N2
PANSELUŢELOR A1, A2, A3, A4, A5,
TOAMNEI C3, C4
ZAMBILELOR V1, V2, V3, V4,
ZORILOR F2, F3, F4, F5, F6, J1, C14, D3
Informații detaliate
Pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, părintele va completa o cerere-tip, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea, în perioada 11 aprilie-10 mai 2022.
„Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar”, conform metodologiei.
În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația pe propria răspundere, prevăzută în Anexa nr. 3, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021.
„Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte”, se arată în document.
Potrivit sursei citate, „în situația în care cererea-tip de înscriere se completează la sediul unității de învățământ la care se dorește înmatricularea copilului, completarea datelor în aplicația informatică se face în prezența părintelui, de către un membru al comisiei de înscriere din școală”.
Copiii care nu împlinesc șase ani până la 1 septembrie și care au mers la grădinița se pot înscrie în clasa pregătitoare, pe baza recomandării de la grădiniță: „În situația copiilor menționați la alin. (1) care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. Solicitarea de eliberare a recomandării prevăzute la Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta Metodologie poate fi depusă direct la unitatea de învățământ sau transmisă prin poștă/mijloace electronice. La solicitarea părintelui, unitatea de învățământ cu nivel preșcolar poate transmite recomandarea și prin poștă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice.”.
Solicitarea părintelui pentru obținerea recomandării de la grădiniță
Părintele depune, în momentul completării cererii – tip de înscriere la unitatea de învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia, o copie a actului de identitate propriu și o copie a certificatului de naștere al copilului, certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.
În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, alături de documentele menționate, părintele transmite și o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare.
• Copiii care nu au mers la grădinița sau pentru cei care acum s-au întors din străinătate. Astfel, ei vor fi evaluați de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), în perioada prevăzută de calendarul inscrierii.
• În perioada 30 martie – 8 aprilie 2022 are loc evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar.
„După încheierea perioadei de completare și validare a cererilor-tip de înscriere, cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare se face în două etape succesive, după cum urmează:
a. prima etapă, în care repartizarea copiilor se face pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți, folosind aplicația informatică și pe baza deciziilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripții școlare.
b. a doua etapă, în care este asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiți, din diferite motive.”
Articolul 17 din metodologie stabilește că procesarea cererilor-tip de înscriere se face în ordine, respectând următoarele priorități:
„a) în prima fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere. Repartizarea acestora conform solicitării din cererea-tip de înscriere se realizează cu ajutorul aplicației informatice;
b) în a doua fază se procesează cererile părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora se realizează la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare, iar listele finale sunt validate de către Consiliul de administrație al unității de învățământ;
c) în a treia fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de locuri. Repartizarea acestora se realizează cu ajutorul aplicației informatice, dacă în cererea-tip de înscriere a fost bifată opțiunea de înscriere la școala de circumscripție, în cazul neadmiterii la școala solicitată.”
Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, conform metodologiei.
Calendarul înscrierii copiilor în clasa pregătitoare:
Pregătirea înscrierii în învățământul primar
28 martie 2022: Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.
Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului Școala după școală, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.
29 martie 2022: Postarea pe site-ul centrelor județene de resurse și asistență educațională / Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) a modelului de cerere – tip (anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.445/2022) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022, inclusiv, și care:
• nu au frecventat grădinița;
• s-au întors din străinătate;
Afișarea programului de evaluare a copiilor la avizierul și pe site-ul CJRAE/CMBRAE; Postarea pe site-ul inspectoratelor școlare, respectiv al unităților de învățământ cu nivel preșcolar/primar a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.445/2022) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care au frecventat grădinița și care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022, inclusiv.
29 martie 2022: Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ / pe site-ul acestora, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinților – după verificarea existenței unor elemente de discriminare de către consilierul juridic al inspectoratului școlar și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ.
Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ / pe site-ul acestora, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare și a procedurii privind constituirea formațiunilor de elevi.
30 martie – 8 aprilie 2022: Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar
Pentru copiii care au frecventat grădinița
• înregistrarea cererilor transmise / depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare
• eliberarea / transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar are comandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz
Pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate
• înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din ordin;
• planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
• desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;
• eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;
• soluționarea de către Comisia județeană / a municipiului București de înscrierea copiilor în învățământul primar (Comisia județeană / a municipiului București) a situațiilor excepționale care necesită amânarea scrierii învățământul primar.
11 aprilie 2022: Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor și rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz, de la unitățile de învățământ preșcolar sau CJRAE/CMBRAE, către comisiile județene/Comisia Municipiului București.
Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar
11 aprilie – 10 mai 2022: Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor;
Depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe proprie răspundere și a documentelor necesare în copie simplă; Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.
Prima etapă de înscriere în învățământul primar
11 mai – 12 mai 2022: Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.
13 mai – 25 mai 2022: Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către Consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază. Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.
26 mai 2022: Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.
27 mai 2022: Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.
A doua etapă de înscriere în învățământul primar
30 mai 2022: Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;
Informarea Ministerului Educației de către Comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua. Procedurile vor viza modalități de comunicare și transfer de documente on-line, după caz.
31 mai – 7 iunie 2022: Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.
8 iunie – 9 iunie 2022: Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile;
Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă.
10 iunie 2022: Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
1 septembrie – 8 septembrie 2022: Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.
Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE A ELEVILOR PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023

  1. Existenţa unor documente care să ateste faptul că unul din părinţii copilului pentru care se solicită înscrierea are locul de muncă în apropierea şcolii (adeverinţă de la locul de muncă);
  2. Existenţa unor documente care să ateste faptul că copilul pentru care se solicită înscrierea  este încredinţat pentru îngrijire şi supraveghere bunicilor/ altor rude care au domiciliul în raza circumscripţiei şcolare (declaraţie pe proprie răspundere a parintelui, procură notarială, adeverinţă-autentificare de la Serviciul Public de Asitenţă Socială din care să reiasă în grija cui este copiul: tata, mama, bunici sau alte rude până la gradul 4 ).

Informații vaccinare

Conform solicitării Ministerului Educației nr 429/29.10.2021 anunțăm persoanele interesate că din totalul de 45 de angajați ai Școlii Gimnaziale Horea, Cloșca și Crișan , 38 sunt vaccinați, procentul celor vaccinați până in prezent fiind de  84,4%